Disclaimer
Lees het onderstaande rustig door
 

RentalPoint woningverhuur. Specialisten in woningverhuur, en dat merk je!

Alle designs, teksten, kaarten en grafieken van deze website, de selecties en schikkingen hieromtrent, en alle software behoren toe aan RentalPoint. Deze website is beschermd door de internationale verdragen en de wetten i.v.m. auteursrechten. Elk gebruik van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RentalPoint is strikt verboden, behalve het gebruik met als doel een huurwoning te vinden voor privé- en vakantiedoeleinden en andere functies voorzien en beschreven op de site. Elke reproductie, wijziging, verspreiding of publicatie van deze website of de inhoud ervan of een deel hiervan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RentalPoint is strikt verboden, kan leiden tot ernstige straffen en zal maximaal worden vervolgd binnen de beperkingen van de wet.
 

Handelsmerken

RentalPoint, RentalPoint Alquileres, de stijl van het logo RentalPoint, alle pagina-headers, grafieken en iconen zijn handelsmerken, en/of trade dress van RentalPoint. RentalPoint® is een geregistreerd handelsmerk. Alle andere merken, productnamen en bedrijfsnamen of -logo's hierin geciteerd zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

 

Veiligheid

De Internetgebruikers van deze website worden uitdrukkelijk geïnformeerd over de risico's die verbonden zijn aan de technische bijzonderheden van het Internet. RentalPoint kan niet uitsluiten dat de gegevens die door haar ontvangen en/of verzonden worden, niet door derden onderschept kunnen worden, en kan dus geen absolute vertrouwelijkheid van de gedeelde informatie garanderen.

 

Links naar andere websites

Op deze website vind u hyperlinks terug die u naar websites van derden doorverwijzen. RentalPoint kan geen permanente controle uitoefenen op deze websites en is niet verantwoordelijk voor hun inhoud. De aanwezigheid van deze links wilt niet zeggen dat RentalPoint de erop aanwezige elementen goedgekeurd heeft. RentalPoint staat niet in voor hun inhoud, en het feit dat deze links aanwezig zijn op deze website kan geenszins haar verantwoordelijkheid wettigen. RentalPoint geeft dus geen enkele garantie in verband met:

· De oprechtheid, de actualiteit, de kwaliteit en de volledigheid van de inhoud van deze websites;

· De relevantie en de volledigheid van de lijst websites;

· De werking en bereikbaarheid van deze websites.

 

Hieruit volgt dat RentalPoint niet verantwoordelijk gehouden kan worden in het kader van een eventueel rechtsgeschil tussen één van deze websites die voorkomt op deze website en een internetgebruiker. Alleen de uitbaters van deze websites zijn verantwoordelijk voor het respect voor de totaliteit van de reglementering die van toepassing is voor de goederen en diensten die hun website voorstelt, met name voor de wetgeving in verband met:

· De verkoop cq. verhuur op afstand,

· De voorlichting en bescherming van de consument,

· Misleidende of bedrieglijke reclame,

· De prijsaanduiding,

· De conformiteit van de goederen en diensten (en de bijzondere wetgevingen met betrekking tot bepaalde diensten en goederen).

 

Het standpunt van RentalPoint hieromtrent is onherroepbaar en stemt overeen met de wettelijke verplichtingen. 

 

Netiquette   

De internetgebruiker is op de hoogte van het bestaan van een aantal gedragsregels voor het internet. De Netiquette is een verzameling van regels die ervoor moeten zorgen dat de communicatie tussen mensen op het internet in de juiste banen verloopt. Tevens zijn de verschillende gedragsregels in verband met de beroepsethiek van toepassing.

 

Bescherming van personen en goederen   

De internetgebruiker erkent dat RentalPoint haar bezoekers aanspoort tot een loyaal gebruik van het internet netwerk en dit overeenkomstig de goede zeden. Bijgevolg verbindt de internetgebruiker zich ertoe deze website niet te gebruiken voor illegale doeleinden en met name geen informatie (onder eender welke vorm) te verspreiden die:

· ingaat tegen de publieke orde en de goede zeden,

· inbreuk maakt op de privacy,

· beledigend, lasterlijk, racistisch, xenofoob, revisionistisch is of de eer of reputatie van een derde beschadigt,

· oproept tot discriminatie of haat,

· één of meerdere personen bedreigt,

· melding maakt van pornografie en pedofilie,

· oproept tot het begaan van een misdaad, een misdrijf, een daad van terrorisme of die oorlogsmisdaden of misdaden tegen de mensheid prijst,

· aanspoort tot zelfmoord,

· in strijd is met de wetgeving in verband met het briefgeheim, of in het algemeen, met een gangbare wet of reglementering.

 

De internetgebruiker verbindt zich er eveneens toe:

De diensten die RentalPoint verstrekt alsook de persoonlijke gegevens die hij kan raadplegen niet voor commerciële doeleinden te gebruiken en geen goederen of diensten tegen betaling aan te bieden (op directe of indirecte manier), op eender welke manier de goede werking van deze website te verhinderen, en geen enkel document of element op deze website te vervalsen, het computersysteem van de onderneming niet te kraken, de inhoud ervan niet te wijzigen, of eender welke daad te plegen die ingaat tegen het hierover bepaalde in het Spaans en/of internationaal strafrecht ("hacking"), en geen ongewenste berichten te sturen naar de mailbox van andere internetgebruikers ("spamming"). Het standpunt van RentalPoint hieromtrent is onherroepbaar en stemt overeen met de wettelijke verplichtingen.

 

Aansprakelijkheid

RentalPoint geeft geen enkele garantie, uitdrukkelijk of stilzwijgend, voor de resultaten voortvloeiend uit het gebruik van deze website of zijn inhoud. RentalPoint is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van de informatie opgenomen in deze website of voor de inhoud van een advertentie of voor verklaringen of gebreken daarin. RentalPoint geeft geen enkele garantie voor de beschrijving of de kwaliteit van de woningen gepubliceerd op deze website. Alle gepubliceerde informatie is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de geadverteerde woning. RentalPoint geeft geen enkele garantie dat de informatie beschikbaar op deze site nauwkeurig, compleet of actueel is. Informatie over prijzen, beschikbaarheid e.a. zijn onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving. RentalPoint is vrijgesteld van elke aansprakelijk t.o.v. derden voor schade-eisen of verliezen van gelijk welke aard, inclusief, maar niet beperkt tot, gedaalde winsten of schadevergoedingen. Noch RentalPoint noch één van zijn directeurs, werknemers of andere vertegenwoordigers zal aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade voortvloeiend uit of gebonden aan het gebruik van deze website. Dit is een beperking van aansprakelijkheid die van toepassing is op alle schadegevallen van gelijk welke aard, inclusief (zonder beperking) compenserende schadevergoedingen, direct of indirect, verlies van gegevens, inkomsten of winst, verlies of beschadiging van eigendom en schade-eisen door derden. Alle mogelijke rechtszaken zullen beslecht worden door de Rechtbank van Dénia, Spanje.

 

IVA (BTW)  

De kosten voor de diensten welke door RentalPoint op deze website of in andere uitingen worden aangeboden zijn altijd exclusief de dan geldende IVA (BTW), mits anders en ten alle tijden schriftelijk, gecommuniceerd.

 

Wijziging van deze bepalingen   

RentalPoint behoudt zich het recht de bepalingen en voorwaarden van dit document te wijzigen voor zover de Spaanse wetgeving dit toelaat. Bijgevolg raden wij u aan dit document op regelmatige wijze te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen.

- Disclaimer